Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

QUICKSCREEN JUNIOR (QUICKSCREEN JUNIOR)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kinderen en jongeren van 4 tot 17 – (triage)diagnostiek
DOEL De QuickScreen Junior is een informantenvragenlijst in te vullen door de ouders/verzorgers van kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 4-17 met een GGZ-hulpvraag. Het instrument screent op de meest voorkomende stoornissen en leent zich voor gebruik binnen de huisartspraktijk en GGZ. De QuickScreen Junior kan ingezet worden bij het triëren van casuïstiek met enkelvoudige problematiek, maar ook bij vermoedens van complexe pathologie.
METHODE De QuickScreen Junior brengt de actuele zorgbehoefte - de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen - en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging van gestructureerde interviews, zoals de SCID-I en de MINI 500, worden stapsgewijs 12 groepen van As-I stoornissen uit de DSM-IV uitgevraagd. Wanneer voldoende beweringen van een bepaalde stoornis worden bevestigd, dan wordt het criterium gescoord. De QuickScreen Junior is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de QuickScreen Junior, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden.
ANTWOORDTYPE De QuickScreen Junior bestaat uit 232 vragen over de DSM-IV criteria. Vragen worden beantwoord door middel van een Ja/Nee, multiple choice (lengte, gewicht en middelen gebruik) en open eind antwoordformat.
SCORING Scoring is volledig geautomatiseerd. Wanneer er wordt voldaan aan de criteria voor een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-IV diagnose. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-IV diagnose, maar om een indicatie voor een mogelijke diagnose. Met behulp van de aldus verkregen informatie worden indicaties gegenereerd op alle assen van de DSM-IV. De indicaties uit de QuickScreen Junior dienen getoetst te worden aan andere bronnen van klinische informatie.
Bij de scoring wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire indicaties, aanvullende indicaties en notificaties. Secundaire indicaties zijn indicaties voor bijkomende stoornissen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van de primaire diagnose, zoals bijvoorbeeld een verminderd seksueel verlangen het gevolg kan zijn van een depressieve stoornis. Aanvullende indicaties betreft informatie over psychopathologie die niet op de assen genoteerd wordt, maar belangrijk kan zijn voor de casusconceptualisatie, zoals paniekaanvallen. In het geval van suïcidegevaar genereert de QuickScreen Junior notificaties welke, indien de gebruiker beschikt over de aanvullende instellingen binnen de TelePsy-applicatie, tevens per e-mail kunnen worden verstuurd aan daartoe aangewezen personen. De QuickScreen Junior kan stoornissen indiceren behorend bij onderstaande hoofdcategorieën:
STOORNISSEN AS-I
  • Stoornissen uit de kindertijd
  • Aan middelen gebonden stoornissen
  • Stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Somatoforme stoornissen
  • Eetstoornissen
  • Slaapstoornissen
  • Aanpassingsstoornissen
  • Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (relatieproblemen, rouwreactie, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, levensfaseprobleem)
NOTIFICATIES Hoog suïciderisico
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De QuickScreen Junior is een vragenlijst in ontwikkeling en is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© TelePsy 2015, Maastricht, H. Lionarons, E. van de Leur, R. Smit, I. Dijksman
Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 4,50 per afname