Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

COPING INVENTORY FOR STRESSFUL SITUATIONS (CISS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De Coping Inventory for Stressful Situaties (CISS) is een van oorsprong Canadees instrument (Endler & Parker, 1990a). Het is een gemakkelijk af te nemen vragenlijst voor het meten van multidimensionele coping. De CISS meet copingstijlen; respondenten worden geïnstrueerd om aan te geven hoe zij in het algemeen omgaan met stresserende situaties.
ANTWOORDTYPE De CISS bestaat uit 48 items, te beantwoorden op een vijfpuntsschaal, lopend van “Helemaal niet” (1) tot “Heel erg sterk” (5).
SCORING De score wordt bepaald door de som score van de items op te tellen. De score van een aantal items wordt gespiegeld.
SUBSCHALEN Er zijn drie schalen: Taakgerichte coping (16 items), Emotiegerichte coping (16 items) en Vermijdingsgerichte coping. In het geval van de laatste schaal kan nog een tweedeling gemaakt worden in Afleiding zoeken (AZ; 8 items) en Gezelschap zoeken (GZ; 5 items).
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de alfa-coëfficiënten voldoende zijn, namelijk boven .80 voor de schalen Taakgerichte coping, Emotiegerichte coping en Vermijdingsgerichte coping en boven de .70 voor de beide Vermijdingsgerichte coping-subschalen. Aanvullend blijken de test-hertest-correlaties hoog te zijn. Alleen bij de Vermijdingsgerichte coping-subschaal Afleiding zoeken zijn de correlaties iets lager (<.70).
NORMGROEP Er zijn normgroepen voor werkende mannen en vrouwen, studenten en zowel mannelijke als vrouwelijke psychiatrische patiënten.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Norman S. Endler, Ph.D., F.R.S.C. James D.A. Parker, Ph.D. / 2019 Pearson, Amsterdam, The Netherlands. 
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 2,17 per afname
HANDLEIDING Pearson https://www.pearsonclinical.nl/ciss-coping-inventory-for-stressful-situation