Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Disclaimer

Uitsluiten contractuele relatie

Deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van TelePsy tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan TelePsy tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De inhoud van deze website, alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen, kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering) ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met ons voor het inwinnen van advies.

 

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door TelePsy verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TelePsy streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door TelePsy ingericht en worden ook niet door TelePsy onderhouden.

TelePsy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie of op via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van TelePsy.

 

Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij TelePsy, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TelePsy niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Privacy bezoekers website

TelePsy is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door TelePsy verkregen persoonsgegevens naar aanleiding van uw bezoek en/of het gebruik van de website worden verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de diensten van TelePsy alsmede het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website, applicatie en diensten van TelePsy.

De gegevens die TelePsy verzamelt bestaan uit gegevens die u zelf aan TelePsy verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website of wanneer u op een andere wijze contact met ons opneemt en gegevens die automatisch worden doorgegeven zoals IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens gaat TelePsy zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die TelePsy jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. TelePsy kan niet instaan voor mogelijke internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst om gegevens te onthouden. Er zijn twee soorten cookies: functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die "nodig" zijn om de website goed te laten werken, om het gebruik en beheer van een website mogelijk te maken. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

TelePsy maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies om een sessie met gebruikers te onderhouden. De levensduur van deze cookies is beperkt tot de levensduur van de browsersessie van de gebruiker.

TelePsy maakt op haar website geen gebruik van niet-functionele cookies.

 

Informatiebeveiliging

TelePsy vindt het belangrijk dat haar ICT-systemen veilig zijn en wij streven een hoge beveiliging daarvan na. TelePsy heeft daarvoor onder andere protocollen en procedures vastgelegd en laten certificeren in het kader van de informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510. Zo worden gegevens in onze systemen alleen in Nederland opgeslagen, en wordt alle communicatie met de systemen volledig versleuteld. Daarnaast laten wij ten minste eenmaal per jaar een penetratietest en/of security audit uitvoeren door daarin gespecialiseerde partijen. Ondanks deze maatregelen, kan het toch gebeuren dat er een zwakke plek in één van de ICT-systemen van TelePsy voorkomt. In onze responsible disclosure policy vindt u meer informatie over het melden van kwetsbaarheden.

 

Wijzigingen

TelePsy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in (onderdelen van) deze Disclaimer.