Het team van TelePsy wenst u fijne feestdagen!

 
Bekijk onze eindejaarsactie

HETERO-ANAMNESTISCHE PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST - Tegenwoordige tijd (HAP-t)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De HAP-t  is een gevalideerde en genormeerde informanten vragenlijst voor de vaststelling van premorbide persoonlijkheidskenmerken. De vragenlijst bevat dezelfde items als de HAP, maar in dit geval zijn de items in de tegenwoordige tijd geformuleerd.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 62 items met een 3-puntsschaal bestaande uit de antwoorden: ‘Nee’, ‘Min of meer’ en ‘Ja’.
SCHALEN De vragen zijn opgedeeld zijn in een aantal inhoudschalen. Deze inhoudsschalen zijn Sociaal Afzijdig Gedrag, Onzeker Gedrag, kwetsbaar in de Omgang, Somatiserend Gedrag, Wanordelijk gedrag, Rigide Gedrag, Perfectionistisch Gedrag, Moeilijk in de Omgang, Zelfingenomen Gedrag en Grillig en Impulsief Gedrag.
Daarnaast worden twee beoordelingstendensen van de informant bepaald: de Postieve Beoordelingstendens en de Negatieve Beoordelingstendens. Hierop wordt de totale Beoordelingstendens bepaald. De uitslagen op de inhoudschalen worden gecorrigeerd voor het positieve of negatieve oordeel van de informant.
Als laatste is er de Instemmingstendens, welke ene maat biedt voor de mate waarop een cliënt antwoord met ‘Ja’ of ‘Nee’ neigt te beantwoorden, onafhankelijk van de mate waarin bepaalde persoonlijkheidskenmerken aanwezig zijn.
SCORING Iedere inhoudschaal wordt berekend door de scores van bijbehorende items bij elkaar op te tellen. De uitslagen op de inhoudschalen worden gecorrigeerd voor het positieve of negatieve oordeel van de informant, alsmede de instemmingstendens.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Bij de interne consistentie wordt over het algemeen gestreefd naar waarden groter of gelijk aan .70. Alle inhoudsschalen voldoen, alleen de Negatieve Beoordelingstendens valt lager uit (.57). Omdat dit een controleschaal betreft is dit minder bezwaarlijk.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

© Barendse, H.P.J. & Thissen, A.J.C. (2018), www.hapsite.nl

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 1,50 per afname