Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

QuickScreen

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar – (triage) diagnostiek
DOEL De QuickScreen is een zelfrapportagevragenlijst gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. De QuickScreen is ontwikkeld met het doel patiënten te screenen waarbij te verwachten is dat een behandeling binnen de kaders van de huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ) of Generalistische Basis GGZ valt. Het instrument is minder geschikt voor patiënten waarbij op voorhand duidelijk is dat er sprake is complexe pathologie, of waarbij te verwachten is dat As-II/-III/-IV pathologie zal interfereren met een behandeling op As-I.
METHODE De QuickScreen brengt de actuele zorgbehoefte - de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen - en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging van gestructureerde interviews, zoals de SCID-I en de MINI 500, worden stapsgewijs 12 groepen van As-I stoornissen uit de DSM-IV uitgevraagd. Voor As-II geldt dat aan de hand van 9 stellingen wordt gescreend op aanwezigheid van persoonlijkheidspathologie. Het gaat hierbij om een algemene indicatie voor mogelijke persoonlijkheidsproblematiek en niet om een specifieke persoonlijkheidsstoornis. De QuickScreen is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de QuickScreen, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden.
ANTWOORDTYPE De QuickScreen bestaat uit 323 vragen over de DSM-IV criteria. Vragen worden beantwoord door middel van een Ja/Nee, Juist/Onjuist, multiple choice (lengte, gewicht en middelengebruik) en open eind antwoordformat.
SCORING Scoring is volledig geautomatiseerd. Wanneer een patiënt voldoet aan de criteria voor een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-IV diagnose. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-IV diagnose, maar om een indicatie voor een mogelijke diagnose. Met behulp van de aldus verkregen informatie worden indicaties gegenereerd op alle assen van de DSM-IV. De scores voor maatschappelijk functioneren, leefsituatie en lichamelijke gezondheid worden grafisch weergegeven. De indicaties uit de QuickScreen dienen getoetst te worden aan andere bronnen van klinische informatie.
STOORNISSEN Bij de scoring wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire indicaties, aanvullende indicaties en notificaties. Secundaire indicaties zijn indicaties voor bijkomende stoornissen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van de primaire diagnose, zoals bijvoorbeeld een verminderd seksueel verlangen het gevolg kan zijn van een depressieve stoornis. Aanvullende indicaties betreft informatie over psychopathologie die niet op de assen genoteerd wordt, maar belangrijk kan zijn voor de casusconceptualisatie, zoals paniekaanvallen of ernstige obesitas. In het geval van suïcidegevaar of een mogelijke psychotische stoornis genereert de QuickScreen notificaties welke, indien de gebruiker beschikt over de aanvullende instellingen binnen de TelePsy-applicatie, tevens per e-mail kunnen worden verstuurd aan daartoe aangewezen personen. De QuickScreen kan stoornissen indiceren behorend bij onderstaande hoofdcategorieën:
 • Stoornissen uit de kindertijd
 • Aan middelen gebonden stoornissen
 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Aanpassingsstoornissen
 • Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (relatieproblemen, rouwreactie, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, levensfaseprobleem)
 • Persoonlijkheidsproblematiek (algemeen)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De QuickScreen is een vragenlijst in ontwikkeling en is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De QuickScreen is wetenschappelijk gevalideerd door Maastricht University.
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© TelePsy 2014, Maastricht, H. Lionarons, E. van de Leur, R. Smit, I. Dijksman
Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 4,50 per afname