Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SOCIALE ANGSTSCHAAL VOOR KINDEREN (SAS-K)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en jeugd – Sociale angst
OMSCHRIJVING De SAS-K is een zelfrapportagevragenlijst voor kinderen waarmee de cognitieve en affectieve angstreacties in (of voor) verschillende sociale situaties gemeten worden. Er worden zes subschalen onderscheiden die betrekking hebben op de verschillende aspecten van sociale angst. De items binnen de subschalen verwijzen naar vier verschillende soorten sociale situaties en naar twee verschillende reactievormen. De SAS-K is bruikbaar in onderzoek, diagnostiek en als selectie- en evaluatie-instrument.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit een set van 56 tweekeuze-items, zoals “ik voel me verlegen als iedereen op me let” of “ik heb wel eens geklikt”.
SCORING De score geeft aanwijzingen op het gebied van probleemgebieden. Voor de zes subschalen kan de totaalscore worden berekend door de individuele scores op specifieke vragen bij elkaar op te tellen. Door de scores op de subschalen ‘cognitieve reacties’, ‘fysiologische reacties en gevoelsreacties’ en ‘sociale wenselijkheidsschaal’ bij elkaar op te tellen, kan de score voor de ‘sociale angstschaal’ berekend worden. Hieruit volgen zowel een ruwe als een decielscore.
SUBSCHALEN
  • Situaties waarin sociale vaardigheden in het geding zijn en situaties waarin een uitzonderingspositie wordt ingenomen
  • Situaties waarin intellectuele vaardigheden in het geding zijn
  • Situaties waarin fysieke vaardigheden in het geding zijn
  • Situaties waarin de uiterlijke verschijning in het geding is
  • Cognitieve reacties
  • Fysiologische reacties en gevoelsreacties
  • Sociale Wenselijkheidsschaal
  • Sociale Angstschaal
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De COTAN-beoordeling in 1982 was voldoende.
NORMGROEP Jongens, meisjes
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Dekking, Y.M. (1983). S.A.S.-K Sociale Angstschaal voor Kinderen.
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
LICENTIEKOSTEN € 2,00 per afname