Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SCL-90

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Symptoominventarisatie
DOEL De SCL-90 is een multidimensionale psychopathologie-indicator, die weergeeft in welke mate de onderzochte de afgelopen periode last had van verschillende psychische en/of lichamelijke klachten.
ANTWOORDTYPE De SCL-90 is een klachtenlijst bestaande uit 90 vragen die worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “helemaal niet = 1” tot “heel erg = 5”.
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen.
SUBSCHALEN De volgende 8 subschalen worden onderscheiden:
 • AGO: Agorafobie
 • ANG: Angst
 • DEP: Depressie
 • SOM: Somatische klachten
 • IN: Insufficiëntie van denken en handelen
 • SEN: Wantrouwen en Interpersoonlijke sensitiviteit
 • HOS: Hostiliteit
 • SLA: Slapeloosheid
 • PSYNEUR: Psychoneuroticisme, totaalscore op de SCL-90
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is veel onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de tests gedaan.
NORMGROEP Er zijn normgroepen voor mannen en vrouwen, zowel uit de gezonde populatie als uit de populatie met psychische problemen. De SCL-90 is gevoelig voor therapie-invloeden.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Arrindell, W.A., Ettema, J.H.M. (1975, 1986, 2005). Symptom checklist: handleiding bij multidimensionale psychopathologie-indicator. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
© 1975 L.R. Derogatis.
Nederlandse vertaling: © 1986, 2003, 2005 Harcourt Assessment B.V., Amsterdam, The Netherlands.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 1,62 per afname
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V http://www.pearsonclinical.nl/tests/
GEBRUIKSVOORWAARDEN
 1. Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze meetinstrumenten, hierna te noemen Test(s), zijn auteursrechtelijk beschermt. Zonder toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden verander.
 2. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Test(s) en/of schending van de rechten van Pearson bent u verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden.
 3. Pearson hanteert voor haar Test(s) een kwalificatiesysteem http://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel .Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met dit systeem en te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Test(s).
 4. U dient voor alle Test(s) in het bezit te zijn van de bijhorende handleiding(en). Indien u deze niet bezit kunt u deze bestellen via de afdeling Klantenservice van Pearson op bestelling-nl@pearson.com
 5. Per gestarte Test bent u een vergoeding verschuldigd. De vergoeding per Test kunt u vinden op https://www.telepsy.nl/testotheek. Pearson is gerechtigd de verschuldigde vergoeding elk jaar met maximaal 10% te wijzigen. Voor gereviseerde Tests geldt deze maximum niet. De prijswijzigingen worden jaarlijks bekend gemaakt.
 6. U ontvangt maandelijks een factuur voor uw verbruik. Uw verbruiksgegevens, inclusief uw NAW gegevens, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson is gerechtigd deze gegevens te gerbuiken ter promotie van eigen uitgaven. Pearson zal deze gegevens nooit aan derden verschaffen.
 7. Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de Test(s) op het digitale platform van TelePsy B.V. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen het digitale platform van TelePsy B.V.
 8. In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om (een van) de Test(s) te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Test(s) te staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 9. Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de Test(s).