Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

UTRECHTSE COPING LIJST (UCL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Coping/Omgaan met problemen en gebeurtenissen
DOEL De Utrechtse Coping Lijst meet de copingstijl van personen, oorspronkelijk op te vatten als stijl van probleemoplossend vermogen als onderdeel van de persoonlijkheid. De uitslagen op de UCL zijn echter afhankelijk van de toestand waarin de onderzochte zich bevindt. De scores laten doorgaans pre- en posttherapie een ander profiel zien.
ANTWOORDTYPE De UCL bestaat uit 47 vragen die worden beantwoord op een 4-puntsschaal van “1 = zelden of nooit” tot “4 = zeer vaak”.
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Een stabiel patroon zonder grote uitschieters duidt op een gevarieerd arsenaal aan gedragsalternatieven of kan juist verwijzen naar een weinig uitgesproken persoonlijke stijl. Actieve coping lijkt te passen bij een adaptievere stijl dan passieve of palliatieve coping.
SUBSCHALEN Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende subschalen:
 • ACT: Actief aanpakken, confronteren
 • PAL: Palliatieve reactie
 • VER: Vermijden, afwachten
 • SOC: Sociale steun zoeken
 • PAS: Passief reactiepatroon
 • EXP: Expressie van emoties
 • GER: Geruststellende en troostende gedachten hanteren
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Wat betreft betrouwbaarheid zijn zowel de interne consistentie als de test-hertest gegevens redelijk. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de construct- en congruente validiteit.
NORMGROEP De UCL heeft leeftijdsafhankelijke normschalen voor mannen en vrouwen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Scheurs, P.J.G., Willige, G., van de., Brosschot, J., F., Tellegen, B., & Graus, G.M.H. (1993). De utrechtse coping lijst omgaan met problemen en gebeurtenissen. Amsterdam: Pearson Assessment & Information B.V.
© 1988 Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, The Netherlands.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 1,25 per afname
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V. http://www.pearsonclinical.nl/tests/
GEBRUIKSVOORWAARDEN
 1. Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze meetinstrumenten, hierna te noemen Test(s), zijn auteursrechtelijk beschermt. Zonder toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden veranderd.
 2. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Test(s) en/of schending van de rechten van Pearson bent u verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden.
 3. Pearson hanteert voor haar Test(s) een kwalificatiesysteem.
  http://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel
  Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met dit systeem en te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Test(s).
 4. U dient voor all Test(s) in het bezit te zijn van de bijhorende handleiding(en).
  Indien u deze niet bezit dan kunt u deze bestellen via de afdeling Klantenservice van Pearson op bestelling-nl@pearson.com
 5. Per gestarte Test bent u een vergoeding verschuldigd. De vergoeding per Test kunt u vinden op https://www.telepsy.nl/testotheek
  Pearson is gerechtigd de verschuldigde vergoeding elk jaar met maximaal 10% te wijzigen. Voor gereviseerde Test geldt deze maximum niet. De prijswijzigingen worden jaarlijks bekend gemaakt.
 6. U ontvangt maandelijks een factuur voor uw verbruik. Uw verbruiksgegevens, inclusief NAW gegevens, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson is gerechtigd deze gegevens te gebruiken ter promotie van eigen uitgaven. Pearson zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
 7. Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de Test(s) op het digitale platform van TelePsy B.V. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen het digitale platform van TelePsy B.V.
 8. In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om (een van) de Test(s) te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Test(s) te staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 9. Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de Test(s).