Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST VOOR INVENTARISATIE VAN SOCIAAL GEDRAG VAN KINDEREN (VISK)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en jeugd (4 tot en met 18 jaar) – Gedragsvragenlijst/Symptoominventarisatie
OMSCHRIJVING De Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) is een vragenlijst ontwikkeld met de bedoeling om probleemgedrag van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis (van mild tot ernstig) te inventariseren. De VISK bestrijkt een breed scala van problemen in verschillende ontwikkelingsdomeinen en vooral veel sociale problematiek. De 49 items van VISK zijn onder te verdelen in zes schalen: 1. Niet afgestemd, 2. Neiging tot terugtrekken, 3. Oriëntatieproblemen, 4. Niet snappen, 5. Stereotiep gedrag en 6. Angst voor veranderingen. De VISK kan de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen op een objectieve manier ondersteunen. De schaalscores reiken bovendien handvatten aan voor de behandeling.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal: helemaal niet van toepassing – een beetje of soms van toepassing – duidelijk of vaak van toepassing.
SCORING De scores worden opgeteld. Alle schaalscores bij elkaar opgeteld, geven de VISK-Totaalscore. De normeringsschaal bestaat uit zeven categorieën en loopt van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’.
SUBSCHALEN Subschalen:
Niet afgestemd
Neiging tot terugtrekken
Oriëntatieproblemen
Niet snappen
Stereotiep gedrag
Angst voor veranderingen
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Op de betrouwbaarheidscoëfficiënten interne consistentie, inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid en test-hertestbetrouwbaarheid scoren alle schalen van de VISK ruim voldoende.
NORMGROEP Er zijn vier normgroepen:
PDD-NOS-groep
ADHD-groep
Algemene kinder- en jeugdpsychiatrie-groep
Verstandelijk gehandicapten
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Hartman, C.A., Luteijn, E., Moorlag, H., Bildt, de, A., Minderaa, R.B. (2007). Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen – Herziene handleiding 2007. Boom test uitgevers
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van Boom test uitgevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
LICENTIEKOSTEN € 2,73 per afname